Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Strona główna Sposób załatwiania spraw Zapisy

ZAPISY

Przyjmowanie uczniów do szkoły

Realizacja obowiązku szkolnego odbywa się według zasad: ;

1/ Do szkoły przyjmuje się uczniów:
a/ Z urzędu – uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
b/ Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałych poza obwodem, jeżeli w danej klasie są wolne miejsca.

2/ Rodzice (prawni opiekunowie) wypełniają wniosek dotyczący przyjęcia ucznia oraz przedstawiają świadectwo ukończenia klasy programowo niższej zapisywanego dziecka.
a/ Do dokumentacji ucznia załącza się odpis arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

3/ O decyzji przyjęcia do szkoły dyrektor szkoły powiadamia szkołę, z której uczeń przyszedł.

4/ Przyjęcie do szkoły ucznia  realizującego obowiązek szkolny poza szkołą odbywa się na podstawie przeprowadzonych egzaminów kwalifikacyjnych według zasad określonych  w § 11 ust.13 Statutu Szkoły.

5/ Uczeń, u którego stwierdzono różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której został przyjęty, uzupełnia te braki  na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących zajęcia i dyrektora szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Zobacz wniosek
& Pobierz wniosek

 

 

ZAPISY DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

ZAPISY DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZAPISY NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 

Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego:

1/  W roku szkolnym 2010/2011 rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Olsztynie  zostanie przeprowadzona drogą elektroniczną.

2/  Dnia 15 marca 2010r. na stronach www.nabor.pcss.pl/olsztyn/ zamieszczony zostanie szczegółowy informator  o wszystkich szkołach podstawowych oraz formularz wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły (wniosek w wersji papierowej otrzymacie Państwo w każdej szkole).

3/ Składanie wniosków do szkół rozpocznie się 15 marca 2010r., a zakończy 16 kwietnia 2010r.

4/  Dnia 23 kwietnia 2010r. o godz. 10.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji.

Zobacz wniosek & Pobierz wniosek

 

 

Zapisy dzieci do klasy I:

1/ W roku szkolnym 2010/2011 rekrutacja dzieci do szkół podstawowych w Olsztynie zostanie przeprowadzona drogą elektroniczną.

2/ Dnia 15 marca 2010r. na stronach www.nabor.pcss.pl/olsztyn/ zamieszczony zostanie szczegółowy informator o wszystkich szkołach podstawowych oraz formularz wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły (wniosek w wersji papierowej otrzymacie Państwo w każdej szkole).

3/ Składanie wniosków do szkół rozpocznie się 15 marca 2010r., a zakończy 16 kwietnia 2010r.

4/ Dnia 23 kwietnia 2010r. o godz. 10.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji.

Zobacz wniosek & Pobierz wniosek

 

ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (druk formularza w załączniku lub do pobrania w świetlicy szkolnej)

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Zapisów dzieci do świetlicy szkolnej dokonują rodzice (prawni opiekunowie) w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie w świetlicy szkolnej (Olsztyn, ul. Kościuszki 70 I piętro pok. nr 9, wejście przy sali gimnastycznej, w godz. 6.45-16.30

III. OPŁATY

Brak-uczęszczanie dziecka do świetlicy szkolnej nie podlega opłacie

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

W przypadku dzieci z klas pierwszych zapisów dokonuje się na początku roku szkolnego. Poza tym dziecko można zapisać do świetlicy w trakcie roku szkolnego.
Uczniowie przyjmowani są na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo.

Zobacz wniosek & Pobierz wniosek

 

ZAPISY NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

I. WYMAGANE DOKUMENTY

---

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Intendent w Szkole Podstawowej nr 2 (Olsztyn, ul. Kościuszki 70, parter, pok. nr 1, tel. 089 527-31-30 wew. 39 w godz. 7.00 – 15.00).

III. OPŁATY

Cena pełnego obiadu wynosi: 2,50 zł (zupa 0,60zł, II danie 1,90zł)

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Obiady sprzedawane są w ostatni dzień miesiąca i przez dwa pierwsze dni miesiąca następującego po nim na cały miesiąc. Istnieje możliwość zakupu obiadów na krótsze okresy.