Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jarosława Dąbrowskiego
10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70, mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

Ewaluacja zewnętrzna

przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie

w dniach 3-14 grudnia 2012r.

przez wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Ewaluacja miała na celu zebranie informacji o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i ustalenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Każda szkoła może spełniać wymienione w rozporządzeniu wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

W trakcie ewaluacji w naszej szkole zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł : od dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego.

Rezultatem przeprowadzonej ewaluacji jest „Raport z ewaluacji problemowej: Efekty. Szkoła Podstawowa nr 2 Olsztyn” dostępny na stronie www.nadzorpedagogiczny.edu.pl

Wyniki ewaluacji:

Wymaganie

Poziom spełniania wymagania

Obszar: Efekty

Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

A

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

A

Uczniowie są aktywni

A

Respektowane są normy społeczne

A

 

Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu

maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego są analizowane z wykorzystaniem różnorodnych metod. Analiza

ma na celu poprawę jakości pracy szkoły. Działania wdrażane na podstawie wniosków z analizy wyników

sprawdzianu przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Szkoła osiąga bardzo dobre wyniki

w nauczaniu. Placówka spełnia wymaganie na bardzo wysokim poziomie.

Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową. W szkole

formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć, które przyczyniają się do poprawy wyników w nauce.

Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych rezultatów. Szkoła spełnia

wymaganie na bardzo wysokim poziomie.

Wymaganie: Uczniowie są aktywni

Uczniowie chętnie uczestniczą w szerokiej ofercie zajęć i działań prowadzonych w szkole,

co przyczynia się do ich rozwoju w sferze intelektualnej i duchowej. Są kreatywni i samodzielni

w podejmowaniu różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Inicjatywy

podejmowane przez uczniów są na ogół realizowane. Szkoła spełnia wymaganie na bardzo wysokim

poziomie.

Wymaganie: Respektowane są normy społeczne

Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie. Wiedzą, jakich zachowań od nich się oczekuje

i prezentują właściwe postawy. Dokonywana jest diagnoza zachowania dzieci. Podejmowane i analizowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Oceniana jest ich skuteczność, a w razie konieczności przeprowadzana modyfikacja uwzględniająca inicjatywy wychowanków. Szkoła spełnia wymaganie na bardzo wysokim poziomie.

Wnioski z ewaluacji:

  1. Dogłębna analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego oraz systemowo wdrażane działania w zakresie dydaktyki przyczyniają się do osiągania przez uczniów bardzo wysokich wyników.
  2. Oferta szkoły wzbogacana jest poprzez organizowanie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz uzdolnienia dzieci w ramach realizacji zewnętrznych projektów edukacyjnych.
  3. Aktywny udział wychowanków w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych sprzyja zdobywaniu przez nich różnorodnych umiejętności oraz rozwojowi zainteresowań, co potwierdzają wysokie osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych.
  4. Konsekwencja w przestrzeganiu norm społecznych, prowadzone działania wychowawcze i profilaktyczne przyczyniają się do właściwego zachowania uczniów w szkole i godnego reprezentowania jej na zewnątrz.
    Szkoła stwarza odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci mniejszości etnicznej.

W imieniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie pragnę złożyć serdeczne podziękowania Rodzicom, Partnerom szkoły i Przedstawicielom organu prowadzącego placówkę za zaangażowanie w proces ewaluacji.

Dyrektor Szkoły

Iwona Jasińska